Terminologin och lagkraven
för viktinformation och vikttester för husbilar

Vikthänvisningar

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och HYMER-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon. 

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt 

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick 

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner: 

 • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor. 
 • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; 
 • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
 • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
 • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg. 

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.
Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel: 

 • Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg 
 • Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
 • Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos HYMER anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen. 

3. Passagerarnas vikt 

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkaren ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. 
Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:
Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på  100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

  3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick 
- 3*75 kg passagerarnas vikt 
- 100 kg minsta nyttolast
= 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:  

  3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt 
- 2 907 kg kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3*75 kg passagerarnas vikt 
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker HYMER den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som HYMER levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. 
Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer HYMER tillsamman med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

  3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3*75 kg passagerarnas vikt 
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning 
= 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet. 

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.
Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer. 

Vikter ABC

Här hittar du svar på vanliga frågor och intressant information i ämnet vikter och lastning av husbilar.

1. Vad är den Tekniskt tillåten totalvikt?

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vad är vikt i körklart skick?

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga.

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner: 

 • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor. 
 • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; 
 • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
 • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
 • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg. 

3. Vad är tillverkarens specificerade vikt för Tillvalsutrustning?

Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning är ett värde som fastställs av HYMER för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som HYMER levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt.

4. Hur stor är passagerarnas vikt?

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

5.  Vad är minsta nyttolast och hur beräknar jag den?

EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken.

Denna minsta nyttolast beräknas så här: 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

6. Hur ska man ta hänsyn till den extra vikten för tillvalsutrustning och paket?

Mervikten av tilläggsutrustning och paket ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

7. Hur bedömer man ett vario-säte?

Vario-Seat är en extra 5:e sittplats som skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.

8. Varifrån kommer villkoren och vilken är den rättsliga grunden för informationen?

För att informera dig på ett optimalt och transparent sätt avseende vikterna i våra säljunderlag (tryckt och digitalt material), orienterar vi oss principiellt efter de termer som återfinns i lagstiftningen. Dessa är fastställda sedan 2022-07-06, i synnerhet i genomförandeförordningen (EU) 2021/535 (tidigare: förordning (EU) nr 1230/2012). Genomförandeförordningen (EU) 2021/535 finns online på de olika EU-språken: https://eur-lex.europa.eu

9. Vilken är fordonets faktiska vikt?

Fordonets vikt i körklart skick (se nr 2) och vikten för den tilläggsutrustning som av fabriken har installerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans fordonets faktiska vikt. Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på ± 5 % (se även nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

10. Vilka åtgärder finns tillgängliga för mig om vid slutet av monteringsbanan – i undantagsfall – den verkliga belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten?

Om – i undantagsfall – vägningen av ditt fordon vid slutet av monteringsbanan visar att den faktiska belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse av vikten i körklart skick, kommer vi före fordonets leverans att tillsammans med dig och återförsäljaren kontrollera om vi till exempel kan genomföra en ökning av den tillåtna belastningen, reducera sittplatserna eller ta bort tilläggsutrustning. 

11. Varför får jag upplysning om den faktiska vikten av fordonet när jag köper det? Vad innebär detta för mig? 

För att säkerställa bästa möjliga transparens när det gäller vikten på våra fordon skickar vi resultatet av fordonsvägningen vid slutet av monteringsbanan tillsammans med fakturan, det vill säga uppgifter om fordonets faktiska vikt samt om återstående belastningskapacitet, till våra återförsäljare. Dessa ska vidarebefordra meddelandet till dig. Om detta inte har skett kan du kontakta din återförsäljare och be om uppgifterna. 

Våra vågar uppfyller alla lagstadgade krav och standardkrav och underhålls, kontrolleras och kalibreras regelbundet. Trots allt är en liten tolerans tekniskt oundviklig. Dessutom kan fordonets vikt påverkas av vädret och till exempel variera något på grund av absorption eller frisättning av fukt. Fordonets verkliga vikt kan därför avvika från den meddelade verkliga vikten.

12. Vad måste jag beakta vid en viktreducering i efterhand?

Vid en viktreducering minskas den högsta tekniskt tillåtna lastvikten och på grund av det alternativa chassit minskas även den återstående belastningskapaciteten. Viktreduceringar kan på grund av den ändrade högsta tekniskt tillåtna lastvikten påverka tillåtna sittplatser, chassit och motorvarianten. Om du har några frågor om detta, kontakta gärna någon av våra återförsäljare för råd. 
Om du vill genomföra en viktreducering på ditt fordon i efterhand kan du få denna viktreducering utförd av den tekniska tjänsten. I ditt eget intresse rekommenderar vi att du alltid ser till att alla lagstadgade viktvärden iakttas även här. 

Ändringar i lagbestämmelser kan bero på en ökning av den tillåtna belastningen eller viktreduceringen, som är resultatet av fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt. Det gäller i synnerhet för tyska vägtrafiklagen, tyska förordningen om registrering av fordon, bestämmelserna om vägavgift samt skatte- och försäkringsrättsliga aspekter. Du bör därför informera dig om det gällande rättsläget när det gäller fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt och inhämta information från behöriga myndigheter. 

13. Vad måste jag beakta om jag eller återförsäljaren i efterhand monterar tillbehör på mitt fordon?

Om du bestämmer dig för att i efterhand montera tillbehör på fordonet eller låter återförsäljaren göra detta, bör du kontrollera tillbehörens samt ditt fordons viktvärden och se till att alla lagstadgade viktvärden iakttas, även under beaktande av tillbehöret. Detta gäller i synnerhet för den högsta tekniskt tillåtna lastvikten samt den högsta tekniskt tillåtna vikten på axlarna. Beakta att montering av tillbehör i efterhand reducerar din belastningskapacitet på ett motsvarande sätt och påverkar vikten på axelgrupperna. 

HYMER husbilar och fritidsfordon

Vilken husbil kommer att göra dina resor till en oförglömlig upplevelse? Vår köprådgivning hjälper dig att välja rätt

Upptäck tekniken i din HYMER

Vår teknik - för ökad komfort: Förvänta dig ett fordon av högsta standard - oavsett om det gäller komfort, kvalitet, säkerhetsutrustning, omfattande funktioner eller värdebevarande. Upptäck vilka teknologier och innovationer som kommer att förbättra din nästa resa. 

Du reser bättre välinformerad

Service hos HYMER är något mycket mer än bara fordon. Vi vill att du inte bromsas av något i din passion att resa. Därför hjälper vi våra kunder med användbar information och tips.
Boka provkörning
Sök återförsäljare
Konfigurator
Nyhetsbrev